Vanwege verandering van posities in het bestuur zoekt Stichting Cash2Grow een nieuwe penningmeester.

Word jij enthousiast van onze aanpak om middels spaarkringen de sociale en financiële weerbaarheid van mensen met een krappe beurs te versterken? Ben je voldoende financieel onderlegd om toezicht te houden op de financiën en mee te denken over verbetering van de financiële processen en boekhouding? En trek je graag met ons op in een fase waarin we van jonge startende organisatie doorgroeien naar volwassen ondernemende stichting? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Over Stichting Cash2Grow
Stichting Cash2Grow initieert en promoot spaarkringen voor mensen met een krappe beurs die meer grip op hun financiële situatie willen krijgen. Spaarkringleden helpen elkaar hun doel te bereiken door bewuster gebruik te maken van hun geld en hun sociale netwerk. Dit bevordert naast financiële ook sociale veerkracht.
We zijn een ambitieuze landelijk opererende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De organisatie bestaat uit een enthousiast team geleid door een directieteam van twee leden. Om de continuïteit van de activiteiten te kunnen waarborgen willen we onze afhankelijkheid van fondsen en gemeenten verminderen door onze inkomsten te diversifiëren.

Over het bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf generalisten met specifieke kwaliteiten. Gezamenlijk vormen de leden een multidisciplinair, divers samengesteld en plezierig functionerend team. Bestuursvergadering vinden zo’n vier keer per jaar centraal in het land plaats. De directie woont de bestuursvergaderingen bij.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand. Met hun kennis, ervaring en netwerk dragen zij bij aan het realiseren van de missie en doelstellingen van Cash2Grow. Besturen geschiedt op hoofdlijnen volgens een toezichthoudend bestuursmodel door te:

  • bewaken dat de stichting werkt aan haar doelstellingen binnen de kaders van regelgeving en statuten;
  • bewaken dat de stichting dit doet op een sociale maar ook bedrijfsmatige en financieel-economisch verantwoorde wijze;
  • er op toezien dat correcte besluitvormingsprocedures en werkwijzen worden gevolgd ten aanzien van stakeholders, klanten, medewerkers, vrijwilligers en derden.

De Governancecode Sociaal Werk is leidraad voor ons werk.

Wie zoeken we?
Wegens verandering van posities in het bestuur zoeken we een nieuwe penningmeester.
De penningmeester draagt bij aan het waarmaken van onze ambities door verantwoordelijkheid te nemen voor het welslagen van de financiële processen. Daaronder vallen het vaststellen van de jaarrekening en de begroting en het onderkennen van financiële risico’s. De beoogde kandidaat beschikt over algemene bestuurlijke competenties, waaronder:
• affiniteit met missie, visie en doelgroepen;
• kunnen werken in teamverband;
• besluitvaardig en resultaatgericht kunnen optreden.

Daarnaast is een aantal aanvullende competenties van belang om toe te zien op de financiële gezondheid van de stichting en haar financieel beleid en daar waar nodig mee te kunnen denken over verbeteringen:
• met de directie en zakelijk coördinator de financiële voortgang en inrichting van de financiële processen en administratie op basis van transparante procedures kunnen afstemmen;
• toezicht kunnen houden op financiële planning en verantwoording, die onder verantwoordelijkheid van de directeur worden opgesteld;
• de overige leden van het bestuur kunnen informeren en adviseren over de financiën van de stichting;
• samen met het bestuur en de directie de financiële strategie richting geven;
• kunnen overleggen met de accountant over de accountantsverklaring bij de jaarrekening.

De kandidaat verricht geen werkzaamheden die aanleiding kunnen zijn tot belangenverstrengeling.

Benoeming en bezoldiging
Benoeming is voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Conform de statuten voeren de bestuursleden hun werk onbezoldigd uit. Bestuursleden hebben desgewenst recht op vergoeding van in redelijkheid door hen gemaakte werkelijke kosten.

De procedure
Heb je interesse, stuur dan je CV en motivatiebrief naar vacatures@cash2grow.nl. Sollicitaties worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Zodra we een geschikte penningmeester hebben gevonden sluit de vacature. Voor meer informatie over de positie kun je contact opnemen met de huidige penningmeester Bruno Molijn via 06-43183695 of b.molijn@cash2grow.nl of met de directeur Fransien Wolters via 06-20294931 of f.wolters@cash2grow.nl.

Download de vacature in pdf.